Comparteix:

Docència

El DAC ofereix formació en l'àrea de coneixement Arquitectura i Tecnologia de Computadors, impartint matèries relacionades amb Estructura de Computadors, Arquitectura de Computadors, Sistemes Operatius, Xarxes de Computadors i Programació.

L'activitat docent del DAC està distribuïda entre quatre centres docents, que encarreguen docència al DAC a titulacions de grau. Els estudis de grau ofereixen una formació acadèmica i professional que capacita per a la incorporació al món laboral.

Els centres també encarreguen docència al DAC a titulacions de màster. Els estudis de màster permeten adquirir una formació especialitzada orientada al món professional o a l’àmbit de la recerca.

El DAC organitza un programa de doctorat propi, el programa de doctorat en Arquitectura de Computadors. El programa de doctorat ofereix formació avançada en les tècniques de recerca. El Doctorat s'imparteix mitjançant cursos, seminaris o altres activitats i inclou l'elaboració i presentació d'una tesi doctoral, consistent en un treball original d'investigació. La superació del cicle condueix a l'obtenció del títol de doctor.

Les Jornades Docents del Departament d'Arquitectura de Computadors (JoDoDAC) van néixer l'any 1998, amb la voluntat de promoure el contacte i l'intercanvi d'experiències entre professors universitaris de l'àrea d'Arquitectura de Computadors, i debatre sobre el contingut dels programes i els mètodes docents aplicats, a més de presentar temes i visions innovadores que ajudin a impartir una docència de qualitat.