Vés al contingut (premeu Retorn)

Grups de Recerca

 

La llista de grups de recerca reconeguts al DAC és: llistat

Architectures of Compilers

Està format per membres del DAC, membres del Centre d'Investigació Intel-UPC de Barcelona i per membres del Departament d'Enginyeria Informàtica de la Universitat Rovira i Virgili (URV). Aquest grup es composa de professors, estudiants de doctorat i investigadors post-doctorals. El treball del grup es centra en la microarquitectura i els compiladors dels processadors futurs, considerant la tecnología subjacent amb l'objectiu d'incrementar el seu rendimient, millorar la fiabilitat i reduir la disipació de consum.

més ...

Computació d'Altes Prestacions (High Performance Computing)

El grup CAP investiga en tècniques que permetin millorar l'eficiència dels sistemes de computació d'altes prestacions. Aquesta investigació s'ataca des de perspectives distintes que requereixen un cert grau de cooperació: arquitectura del sistema uniprocesador i multiprocesador, models de programació i compiladors, entorns operatius, eines d'anàlisis, visualització i predicció, algorismes i aplicacions. En la mesura de l'eficiència es consideren mètriques que van més enllà del temps d'execució dels programes. En particular es consideren aspectes relacionats amb el disseny del sistema (cicle d'operació, àrea i consum de potència del processador i la jerarquia de memòria, escalabilidad de l'organització uniprocesador i multiprocesador), amb la correctitud dels sistemes, amb la facilitat i portabilidad del model de programació i amb el rendiment en entorns multiprogramados i distribuïts, entre uns altres.

més ...

Sistemes de Comunicacions de Banda Ampla (Broadband Communications Systems)

Centra la seva recerca en l’entorn de les xarxes, els serveis i les aplicacions de banda ampla. Així, temes clau en el desenvolupament de la recerca són: captura i anàlisi de tràfic, modelització de tràfic, enginyeria de tràfic, control de congestió, commutació i protocols d’encaminament. En el si del grup aquests temes es desenvolupen tant per a xarxes IP/MPLS com per a xarxes òptiques. En aquest darrer cas s’inclou el desenvolupament de protocols per al pla de control així com a la part més física de la xarxa.

més ...

Computer Networks and Distributed Systems

Els objectius del grup són fer recerca bàsica i aplicada, formació i disseminació en temes de xarxes de computadors i sistemes distribuïts. Temes: Xarxes de computadors amb suport a la mobilitat. Xarxes ad-hoc i de sensors. Disseny d’equips de xarxa. Avaluació del rendiment. Protocols d’Internet. Protocols, mecanismes i especificacions de seguretat. Protocols i aplicacions distribuïdes. Sistemes distribuïts descentralitzats i de gran escala. Aplicacions educatives i col•laboratives.

més ...

CRAAX: Centre d'Arquitectures Avançades de Xarxes

L’equip del CRAAX es va crear per concentrar un pol de coneixement en el camp de les TIC, amb el principal objectiu de generar recerca aplicada novedosa en diferents aspectes en el món de les xarxes de comunicacions.

L’objectiu de l’equip del CRAAX és principalment el transferir al sector industrial el coneixement i els avenços obtinguts com a resultat de l’activitat de recerca, generant solucions novedoses amb un clar impacte a la societat, tot formant professionals altament capacitats.

A dia d’avui el grup de recerca CRAAX gestiona el laboratori de mateix nom, el qual a més dels investigadors de la UPC (amb perfil de xarxes i de sistemes operatius) inclou també investigadors de l’Àrea d’Innovació de l’Hospital Clínic de Barcelona (amb perfil de salut), generant per tant un equip multidisciplinar. Aquesta correlació de coneixement, integrant el món de les TIC i el de salut, facilita i promou el desenvolupament de solucions tecnològiques novedoses molt properes a la societat pel seu impacte final, especialment en els sectors de escenaris intel·ligents (IoX, ciutats, transport, casa) i el de e-health.

més ...

Data Management

El treball del grup es focalitza en la recerca i la transferència de tecnologia en temes relacionats amb la gestió i accés a grans volums de dades, la qualitat de la informació i l'exploració de la informació. Temes d'interès del grup són l'estudi i millora del rendiment a les bases de dades relacionals, les bases de dades de grafs, les operacions de neteja i fusió de dades i, en general, a qualsevol operació relativa a grans volums de dades.

més ...

Distributed Multimedia Applications Group

Les àrees de recerca i desenvolupament a les que s'està treballant actualment són: la producció, gestió i distribució de continguts multimèdia de forma segura i estàndard, incloent el comerç electrónic de serveis i productes multimèdia i els seus models de negoci; l'ús, la cerca i la interoperabilitat de metadades per a gestionar i emmagatzemar informació sobre els continguts; i tots els aspectes de seguretat, privacitat i gestió digital de drets al llarg del cicle de vida dels continguts. Una qüestió clau de tots els punts anteriors és l'estandardització. A més, la recerca també s'està adreçant cap a temes com l'adaptació i la semàntica dels continguts, l'enviament d'informes sobre esdeveniments, les ontologies i la privacitat i drets a les xarxes socials en web.

més ...

Intelligent Communications and Avionics for Robust Unmanned (Aerial) Systems

El grup de recerca ICARUS treballa en l'àmbit dels Avions No Tripulats (UAS) i de la gestió de l‛espai aeri (ATM). En l'àmbit dels UAS l'objectiu és el desenvolupament de sistemes que permetin la seva operació eficient i efectiva en l‛entorn civil. També estem treballant en la identificació d'aplicacions d'alt valor afegit, en les quals els UAS puguin demostrar la seva utilitat, i en la seva integració a l‛espai aeri controlat. A curt termini és vol construir un prototipus d’UAS capaç de volar autònomament per adquirir informació útil per a usuaris no experts en aeronáutica. Per aconseguir-ho els nostres objectius de recerca estan lligats al desenvolupament de les tecnologies associades a tot sistema UAS: l‛aeronau, l'aviònica embarcada. els equips de terra, les comunicacions i el programari que converteix els sistemes anteriors en un servei útil per cada missió. En l'àmbit de l‛ATM s‛estan proposant nous procediments operatius que minimitzin l'impacte mediambiental de l‛aviació comercial sense comprometre els requeriments econòmics de les aerolínies i mantenint o inclús augmentant la seguretat de l'espai aeri.

més ...

VIRTUOS